SİVİL TOPLUM KAPASİTE GELİŞTİRME VE SAVUNUCULUK HİBE PROGRAMI

CO-SEED Projesi kapsamında, Temmuz 2016’da yapılan duyuru ile, sivil toplum kuruluşları, “Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı” için hibe başvurusu yapmaya çağırıldı. Projenin yürütülmekte olduğu Arnavutluk, Bosna- Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’de yapılan hibe başvuruları, bağımsız kurullar tarafından öncelikle başvuruda bulunulan ülkede ulusal düzeyde, daha sonra proje ortakları arasında uluslararası düzeyde değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda, 26 sivil toplum kuruluşu programdan yararlanmaya hak kazandı.

Hibe programı çerçevesinde finansal destek alan kuruluşların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif şekilde savunuculuk yapmaları için bilgi birikimlerini ve kapasitelerini artırmaları hedefleniyor. Böylelikle sivil toplum kuruluşlarının, halkın katılımı toplantılarında ve paydaşlarla yapılan görüşmelerde ikna kabiliyetlerini artırması ve katılımcı bir rol üstlenerek ÇED süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Beş ülkede, proje ortakları ve hibe programından yararlanan kuruluşlar ile bölgesel bir ağ oluşturuldu. Yararlanıcı kuruluşlar bir yandan ana proje kapsamında gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki teknik eğitim ve ağ oluşturma etkinliklerine katılırken, bir yandan da ÇED ve SÇD süreçlerindeki halkın katılımı toplantılarını takip ediyor ve katılım sağlıyor.

“Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı”ndan yararlanan Sivil Toplum Kuruluşları:

TÜRKİYE

Çevre Mühendisleri Odası:

Proje: ÇED ve Katılımcılık

Proje kapsamında halkın katılımı toplantılarını daha verimli ve etkin hale getirmek için her yıl en az iki tane ve farklı sektörlerden ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’na katılım sağlanması; yeni bir ÇED Mevzuat Taslağı’nın oluşturulması için geniş katılımlı bir ÇED çalıştayı düzenlenmesi ve taslak mevzuatın kabulü için savunuculuk faaliyeti yürütülmesi; halkın katılımı konusunda bir rehber dokümanın hazırlanması ve basılması; AB üyesi bir ülkede iyi uygulanan bir halkın katılımı sürecine saha ziyareti gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DOÇEV- Doğa ve Çevre Vakfı:

Proje: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum

DOÇEV’in, Çevre Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği ve Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün işbirliği ile yürüteceği proje çerçevesinde en az iki adet ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’na iştirak ederek; yüz yüze görüşme, anket çalışması, literatür taraması ve saha araştırmasından elde edilen verilerin yer aldığı üç ayrı rapor hazırlanması hedefleniyor. Ayrıca Üniversite’de 50 öğrenci ve öğretim üyesine yönelik bir konferans düzenlenmesi ve Denizli’de bir çalıştay düzenlenerek Denizli, Aydın, Uşak, Burdur ve Muğla’daki en az beş STK’den 10 kişiye tecrübelerin aktarılması planlanıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği:

Proje: Kazdağı ve Çevresi Çevre Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Proje, bölgedeki STK’lerin ÇED ve SÇD odağındaki faaliyet alanlarında ihtiyaç duyduğu bilgiyi tespit etmeyi ve eksiklerini gidermeyi; erişebilecekleri ulusal ve uluslararası hak arama yol ve yöntemleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca, hukuki mücadelenin temelini oluşturan ÇED ve SÇD’lerde paydaşların işbirliğini, iletişimini ve koordinasyonunu kolaylaştıracak platformlar oluşturmayı ve politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda savunuculuk konusunda durum raporu hazırlanması; atölye düzenlenmesi; bir ağ girişimi başlatılması ve el rehberi hazırlanması gibi faaliyetler öngörülüyor.

Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği (KARBİLDER):

Proje: ÇED Deneyim Paylaşım (ÇEDDEPAY) Projesi”

Proje, Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nde başta STK’ler olmak üzere halkın ÇED/SÇD süreçleri konusunda bilgisinin artırılmasını amaçlıyor. Projede, halkın katılımı toplantılarına katılımın cesaretlendirilmesi; mevcut yönetmelikte ve uygulamalardaki sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi; Aliağa başta olmak üzere tehdit altındaki bölgelerde SÇD mekanizmalarının uygulamaya geçirilmesi için lobi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda yuvarlak masa toplantıları, halkın katılımı toplantılarındaki sivil toplum katılımını ve gücünü arttırmak için başka STK’ler ile ağ oluşturulması ve medya bilgilendirme çalışmaları yürütülmesi planlanıyor.

TEMA Vakfı:

Proje: ÇED Süreçlerinin İyileştirilmesine Bütüncül Bakış

Proje ile yerel STK'lerin ÇED ve SÇD süreçleri ile ilgili kapasitesinin artırılması ve çevre ve halk sağlığı konusunda karar alıcıların etkilenmesi hedefleniyor. Yerelde kampanya, örgütleme ve vaka incelemesi konularında bir seminer düzenlenmesi; ÇED/SÇD süreçlerinin takibi ile ilgili bir yol haritası hazırlanması; seçilecek üç projeye karşı savunuculuk kampanyası yürütülmesi; üç yerel kampanya için  atölye yapılması; iki yerde ÇED olumlu kararı ya da ÇED gerekli değildir kararının iptali için açılan dava sürecinin takibi; halk sağlığı konuları başta olmak üzere mevzuat ve süreçler ile ilgili önerilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması öngörülüyor.

ARNAVUTLUK

EDEN Center

Proje: Halk karar alma süreçlerine katılıyor !

Projenin çıktıları: 1) Paydaşların ÇED/SÇD belgelerini yorumlayabilmeleri  ve halkın katılımı toplantılarına katılımın artması; 2) Sivil toplum kuruluşlarının ÇED/SÇD halkın katılımı toplantılarını yakından takip etmeleri ve takip ettikleri süreçlerle ilgili yazılı yorumlar sunmaları; 3) STK’ler arasında daha iyi bir koordinasyon ve işbirliği kurulması sonucunda halkın katılımı toplantılarında görüşlerini daha güçlü bir şekilde dile getirmeleri; 4) ÇED/SÇD halkın katılımı toplantılarında koordinasyonun geliştirilebilmesi için yerel kurumlar ve sivil toplum arasındaki iletişimin artırılması

Milieukontakt

Proje: Sivil Toplum ÇED’lerin  bütün aşamalarına katılıyor

Projenin Çıktıları: 1) Çevreye etki edebilecek projelerde ÇED süreçlerinin etkinliğini artırmak için Ulusal Çevre Ajansı ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve kurumsallaştırmak; 2) Mevzuatı ve ÇED süreçlerini etkileyebilmeleri, sağlıklı teknik raporlar hazırlayabilmeleri için sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi; 3) Halkın ÇED süreçlerine katılımının artması için gerekli mekanizmaların güçlendirilmesi; 4) ÇED süreçlerinin geliştirilmesi için mevzuat önrilerinde bulunmak; 5) Bölgesel ÇED savunuculuk ağlarının güçlendirilmesi  

BOSNA – HERSEK

Center for the Environment

Proje: Sivil Toplum Kuruluşlarının ÇED ve SÇD Halkın Katılımı Toplantılarına Katkıları

Projenin Çıktıları: 1) ÇED ve SÇD süreçlerini izlemeleri ve süreçlere katkıda bulunabilmeleri için en az 10 sivil toplum kuruluşunun kapasitesinin güçlendirilmesi; 2) Sivil toplum kuruluşları için ÇED ve SÇD halkın katılımı el rehberleri hazırlanması; 3) ÇED ve SÇD süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla kamuoyuna yönelik  kampanyalar düzenlenmesi; 4) Medya, kamuoyu ve hükümette çevreyi etkileyecek kararlarda halkın katılımının önemi konusunda farkındalığın artırılması.

LIR Evolution, Partnership for Healthy Life and LAG Savus

Proje: Sivil Toplum Kuruluşlarının ÇED ve SÇD Süreçlerine Yönelik Savunuculuk ve Lobicilik Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

Projenin Çıktıları: 1) ÇED ve SÇD halkın katılımı toplantılarında sivil toplum kuruluşları ve medyanın hükümet yetkilileri ile işbirliğinin artırılması 2) Mevcut mevzuatın uygulanması ve AB Müktesabatına uygun yeni bir mevzuatın kabul edilmesi için savunuculuk yapılması; 3) ÇED ve SÇD süreçlerinde  farkındalık yaratmak ve paydaşlar arasında aktif bir diyalog kurmak; 4) Bosna - Hersek’teki mevcut düzenleyici çerçevenin AB’nin kırsal kalkınma, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi konularındaki çevre Müktesabatı ile karşılaştırılması.

KARADAĞ

North Land

Proje: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Ağların kurulması

Projenin Çıktıları: 1) Çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının çevre dostu politikalar konusunda savunuculuk yapabilmeleri için kapasitelerinin artırılması; 2) ÇED ve SÇD’ler konusundaki düzenleyici  çerçevenin geliştirilmesi. Proje ile medyanın konuya ilgisinin artırılması ve yereldeki küçük sivil toplum kuruluşlarının ÇED/SÇD halkın katılımı toplantılarına etkin katılımı için gerekli donanımı kazanmaları beklenmektedir.

SIRBİSTAN

Belgrade Open School

Proje: Çevrenin ve Doğal Kaynakların Korunması Konusunda Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Proje ÇED süreçlerinde yaşanan sorunları ve paydaşların çevresel karar alma süreçlerine katılımlarındaki yetersizlikleri gündeme getirmekte. Proje çerçevesinde Sırbistan’ın Avrupa Birliği uyum sürecinden hareketle çevrenin ve doğal kaynakların korunması konusunda Avrupa  Birliği standartlarının benimsenmesi desteklenmekte.

Center for Ecology and Sustainable Development – CEKOR

Proje: Sırbistan’da, ÇED ve SÇD’ler Sayesinde Daha Sürdürülebilir Bir Kalkınma

ÇED ve SÇD’ler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan proje kapsamında haklar konusunda broşürler hazırlanması, tartışmalı konularda geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi gibi yöntemlerle halkın süreçlere katılımının artırılması hedeflenmekte.