Vİzyonumuz

Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi projesinin uzun vadeli hedefleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Farkındalık Yaratma çalışmaları çerçevesinde tüm proje faaliyetlerine iletişim desteği sağlanırken bir yandan da medya çalışanları ile doğrudan etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler ile halkın, demokratik bir toplumun üyesi olarak sahip olduğu hak ve sorumluluklar ile katılımcı yönetişim konusundaki farkındalığı ve anlayışı artırılarak; karar alma süreçlerine etkin katılım konusunda gelecek için model olabilecek örnekler sunularak, toplumda uzun soluklu bir değişim yaratılması amaçlanıyor.
  • Etkin Katılım, yararlanıcı sivil toplum kuruluşlarının kapasite geliştirme etkinliklerinde kazandıkları ÇED ve SÇD bilgilerini günlük hayatta etkin olarak kullanmaları anlamına gelmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının ÇED ve SÇD raporlarının tarafsız ve şeffaf bir şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli donanımları kazanmaları, bir yandan süregiden ÇED/SÇD halkın katılımı toplantılarında kendi yorumlarını dile getirmelerine, bir yandan da karar alma süreçlerinin tamamına katkıda bulunmalarına olanak sağlayacak. Bu etkinliklerin başarılı bir şekilde tamamlanması ile ÇED/SÇD karar alma süreçlerinde sivil toplum kuruluşlarının yapıcı ortaklar olabilecekleri ortaya konulmuş olacak.
  • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi söz konusu olduğunda, ÇED ve SÇD’lerle ilgili karar alma süreçlerine toplumun bütün üyelerinin adil ve eşit bir şekilde dahil edilmesi gerekir. Arnavutluk, Bosna–Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’de katılımcı yönetişimin hayata geçirilememesi, yasal çerçevenin eksikliklerinin yanı sıra halkın karar alma süreçlerine yapıcı bir katılım sağlayabilme konusunda yeterli bilgi, kapasite, deneyim ve ilgiye sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, sorunlardan sadece birinin çözülmesi ile ortadan kaldırılamaz; aksine sorunların her birine eş zamanlı olarak eğilecek bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu nedenle CO-SEED,
  1. Sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesi
  2. ÇED ve SÇD ile ilgili yasal çerçevenin iyileştirilmesi
  3. Sivil toplumun karar alma süreçlerine etkin katılımı
  4. Farkındalığın artırılması

olmak üzere, ortak amaca hizmet edecek dört temel direk üzerine oturtulmuştur. CO-SEED, hem proje ortaklarına hem de hibe yararlanıcısı sivil toplum kuruluşlarına, etkinlikleri ile politikaları değiştirecek, farkındalık yaratacak olmalarından dolayı “değişimin ana aktörleri” olarak yaklaşırken; bu konuda medyanın hızlandırıcı etkisinden de yararlanacak.