EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ:Kırsal kalkınma programı, Slovenya

İki yönlü bilgi alışverişi, daha kapsamlı bir uzlaşmayla sonuçlanır.

Slovenya, Kırsal Kalkınma Programını geliştirirken, çevre
hedeflerine uygunluğunu belirlemek amacıyla bir SÇD süreci izledi.
İlgili Bakanlık, halkı, sürecin tümüne katılmaya davet etti ve bu
amaçla bilgi ve işbirliği için özel bir model geliştirildi Yerel ve
bölgesel düzeydeki çeşitli kuruluşların, sosyal ortakların, sivil
toplum kuruluşlarının ve profesyonellerin katılımının sağlanması
önemliydi.
Sorumlu Bakanlık, Kırsal Kalkınma Programı önerisini kendi web
sitesinde yayınladı ve bireylerden ve kuruluşlardan 50'den fazla
görüş aldı. Bakanlık, her öneri, iddia ve soru ile ilgili yazılı görüş
bildirdiği için, kamuoyu ile Bakanlık arasındaki iletişim iki yönlü bir
süreç olarak gerçekleşti. Program, ilgili kişilerle CD, yazılı çıktı ya
da e-posta ile de paylaşıldı. Bakanlık ayrıca web sitesinde, kamu
görevlilerinin kendilerine yöneltilen soruları yanıtladığı bir forum
oluşturdu. İlaveten, Program önerisi ile ilgili çeşitli koordinasyon
toplantıları, çalıştaylar ve yayınlar yapıldı.
Halka açık oturum medyada duyuruldu. Halk oturumunun ardından
Bakanlık, buradan çıkan görüşlerle güncellenen yeni bir program
önerisi yayınladı.  Bu yeni öneri yayınlanmadan önce, her bir görüş
veya öneri açıklandı; güncellenen programa neden dâhil edildiği
veya edilmediği izah edildi.