ÇED Raporları daha kolay okunacak

WWF-Türkiye, 12 Şubat 2018 tarihinde, İstanbul’da, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) raporu inceleme ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 15 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi katıldı.

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile, WWF-Türkiye liderliğinde 6 ülkede yürütülen “Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi” (CO-SEED) projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, ÇED ve SÇD raporlarının, daha iyi incelenmesine yardımcı olacak araçlar sunuldu.

 Toplantıda, ÇED ve SÇD raporlarına yönelik hazırlanan kontrol listeleri çevresel karar alma süreçlerine dahil olmak isteyen paydaşlara sunuldu. Kontrol listeleri, ilgili vatandaşların, STK temsilcilerinin ve resmi kurum yetkililerinin, ÇED ve SÇD raporlarını daha kolay okumalarına, değerlendirmelerine ve halkın katılımı süreçlerinde yapıcı ve güvenilir görüşler oluşturabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

 WWF-Türkiye Proje Koordinatörü Aslı Gemci, açılış konuşmasında, “Bir ÇED raporunun kalitesinin değerlendirilmesi, yalnızca, nihai kararı alma yetkisine sahip kamu kuruluşunun görevi değildir. Uzmanlar, halk ve sivil toplum kuruluşları da, ÇED süreçlerinde ortaya konulan bilgi ve öngörülen sonuçlar hakkında sağlıklı değerlendirme ve yorum yapabilecek kapasiteye sahip olmalı ve mutlaka fikir beyan etmelidir. Bu sayede, bir raporun söz konusu yatırımla ilgili kararlarına dayanak oluşturup oluşturamayacağı görülebilir ve gerekirse raporun geliştirilmesi sağlanabilir” görüşlerini vurguladı.

ÇED ve SÇD süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelen STK temsilcileri, inceledikleri ÇED raporlarında yer alan bilgilerin yeterli olup olmadığını ve iyi uygulama standartlarına uyup uymadığını tartışarak, sözkonusu projelerin çevreye olası etkileri ve bu etkilerin nasıl azaltılabileceği hakkında değerlendirmeler yaptı. Bugüne dek “olumlu” kararı verilmiş 4,457 ÇED raporunda sunulan bilgilerin kalitesi ile ilgili endişelerini belirten katılımcılar, raporların ilgili bütün paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için izlenmesi gereken yol ve yöntemlere  ilişkin önerilerde bulundu. Katılımcılar ayrıca sivil toplum kuruluşlarının ve halkın görüşlerinin nihai karar alma sürecinde dikkate alınması için atılabilecek adımları tartıştı.