PRIMERI NAJBOLJIH PRAKSI:Zaštita od poplava putem plana „Mesta za reke“ , Holandija

Kako bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine, tim CO-SEED je prikupio primere najboljih praksi iz celog sveta. Ispod je jedan od nekoliko primera koje ćemo predstaviti:

Efikasno učešće javnosti popdrazumeva nekoliko sastanaka, analitičnu razmenu informacija i dijalog.

Plan „Mesta za reke“ imao je za cilj da odredi potrebne mere za zaštitu Holandije od plavljenja reke Rajne. Plan je obuhvatao kombinovanu upotrebu tradicionalnih pristupa (gradnja novih i dizanje postojećih nasipa) i mera prirodnog zadržavanja vode (produbljivanje rečnih korita, gradnju retencija, premeštanje nasipa). Sprovedena je SPU kako bi se izvođačima i donosiocima odluka omogućilo da pronađu najbolji mogući kompromis između bezbednosti, ekoloških koristi i troškova.

Omogućeno je efektivno učešće javnosti tokom početne, ali i kasnije faze planiranja. Prvi krug učešća fokusirao se na informacije koje bi SPU trebalo da sadrži (npr. koje alternative ispitati i koje uticaje proceniti). Drugi krug učešća održan je nakon što su SEA i nacrt plana bili spremni, a fokus je bio na kvalitetu SEA i predlozima nacrta plana.

Svaki krug učešća bio je organizovan na sledeći način:

  • Na 15 lokacija uz reku organizovani su celodnevni sastanci otvoreni za javnost;

 

  • Prvi deo svakog sastanka bio je tzv. „informativni pult“ gde su građani mogli postavljati pitanja, dobiti objašnjenja, deliti informacije i sl.;

 

  • Drugi deo sastanka bilo je formalno „slušanje“ tokom kojeg je svako mogao da uputi zvaničan komentar, koji bi bio zabeležen i na koji bi bilo odgovoreno u SPU ili konačnoj odluci.

Osim toga, kontinuirano učešće zainteresovanih strana obezbeđeno je tokom planiranja i pripreme SPU. Zainteresovana javnost – uprava, resorne agencije i OCD (koje se bave poljoprivredom ili životnom sredinom) su stalno konsultovane kako bi se pronašle održive alternative. Zbog toga su formirame dve „upravljačke grupe“. Koliko je bilo moguće, nacrt i odabir mera ublažavanja su urađeni zajednički.