PRIMERI NAJBOLJIH PRAKSI:Detaljni prostorni plan za dalekovod i podmorski kabl, Crna Gora

Kako bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine, tim CO-SEED je prikupio primere najboljih praksi iz celog sveta. Ispod je jedan od nekoliko primera koje ćemo predstaviti:

Efikasno učešće javnosti vodi do predloga uravnoteženijih rešenja sa najboljim potencijalom za održivu učinak.

Detaljni prostorni plan (DPP)  je trebalo da odredi infrastrukturni koridor dalekovoda preko cele zemlje, kao i moguće polazne tačke i pravce za postavljanje podmorskog kabla  za povezivanje sa Italijom.

Širina predloženog koridora iznosila je jedan kilometar. Zbog postojećih prirodnih i kulturoloških uslova, bilo je praktično neizbežno da njegova ruta preseče ili prođe blizu nekoliko zaštićenih područja. Iz tih razloga, bilo je potrebno sprovođenje SPU.

Vlada i radni tim DPP-a obezbedili su pristup informacijama. Obavljene su javne rasprave o detaljno predstavljenim problemima i alternativama. Sastanci su održani u opštinama na koje je uticao DPP-om i u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti. Pored toga, održan je i poseban sastanak o uticajima alternativnih ruta na nacionalne parkove. Kao ključni učesnici na ovom sastanku prisustvovali su stručnjaci za biodiverzitet i uprave nacionalnih parkova. Dodatna studija o biodiverzitetu je izrađena za DPP i pripremu SPU kako bi se prepoznali praznine u znanju, nakon što je nedostatak podataka o biodiverzitetu posebno naglašen tokom javnih sastanaka.

Javne rasprave doprinele su prepoznavanju svih dragocenih prirodnih i kulturnih dobara na koje koridor može da utiče (a samim tim i dalekovodi); razmatranju alternativa (i konačnom usvajanju smera i lokacija, najmanje štetnih po okolinu); određivanju mera za ublažavanje posledica. Na primer, jedna od alternativa polazne tačke za podmorski kabl je odbačena zbog činjenice da je prepoznata kao moguće zaštićeno morsko područje. Još jedna od alternativa za severni deo dalekovoda (iznad Lever Tare) je odbačena zbog „Deklaracije o zaštiti reke Tare“.