PRIMERI NAJBOLJIH PRAKSI: Deca protiv prekomerne seče drveća

Kako bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine, tim CO-SEED je prikupio primere najboljih praksi iz celog sveta. Ispod je jedan od nekoliko primera koje ćemo predstaviti:

Skladna i zdrava ekološka sredina je pravo sadašnjih i budućih generacija.

Vrhovni sud Filipina, u slučaju Oposa, potvrdio je pravo grupe dece da podnesu tužbu u svoje, ali i u ime generacija koje tek dolaze, protiv prekomerne seče koju je odobrilo Ministarstvo zaštite životne sredine.

Tužba je zasnovana na pravu na „skladnu i zdravu životnu sredinu“ koje je deo Ustava iz 1987.

Vrhovni sud je odlučio da podnosioci mogu, kao pojedinci i u ime svoje i budućih generacija, podneti zajedničku tužbu. Njihovo pravo da tuže u ime budućih generacija je zasnovano na konceptu međugeneracijske odgovornosti, koliko i pravo na skladnu i zdravu okolinu. To pravo je uzelo u obzir „ritam i harmoniju prirode“. Ovo, između ostalog, uključuje racionalno raspolaganje, korišćenje, upravljanje, obnovu i očuvanje državnih šuma, minerala, zemlje, voda, ribarstva, živog sveta, priobalnih područja i drugih prirodnih resursa. Osim toga, njihovo ispitivanje, razvoj i korišćenje mora biti podjednako dostupno sadašnjim i budućim generacijama.

Sud je odlučio da poništi sve postojeće i da prekine izdavanje novih dozvola za seču koje nisu u skladu sa opštim pravima na zdravu životnu sredinu.