Crna gora : Loša SEA za LSL mHE 1 I mHE 2 Bukovica

Loše urađen Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SEA) za Lokalnu studiju lokacije (LSL) za mHE Bukovica 1 I mHE Bukovica 2 .

Ukoliko dođe do izgradnje mHE Bukovica 1 i Bukovica 2 gdje je po predmetno planskom dokumentu planiran zahvat koji obuhvata korito rijeke Bukovice u dužini od oko 10 km sa pojasom promjenljive širine uz desnu i lijevu obalu doći će do trajne devastacije ovog prirodnog dragulja i okoline.

Naime, Lokalna studija lokacije i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu pružaju čitaocu naizgled lijepo obrađen tekst, ali u mnogim djelovima izazivaju nedomice u vezi sa očuvanjem prirodnih vrijednosti rijeke Bukovice i okoline.

Lokalna studija lokacije ne posjeduje precizne podatke o životnoj sredini za pomenuto područje, a samim građevinskim zahvatom je izvjesno da će doći do trajnih promjena terena, što može imati trajne posledice po ekosistem rijeke.

U SEA se loše procjenjuje da će predmetne mHE imati prihvatljiv uticaje na prirodnu ravnotežu ekosistema ove rijeke. Takođe se navodi da objekte vodozahvata i taložnice treba projektovati tako da što manje naruše prirodni ambijent i da što manje utiču na prirodni tok. Naprotiv, ovakav infrastrukturni projekat će promijeniti prirodnu ravnotežu ekosistema, a izgradnjom cjevovoda i infrastrukturnih objekata grubo će se narušiti prirodni ambijent.

Biološki minimum je određen na osnovu 10% od srednjeg godišnjeg protoka na datoj lokaciji, pa tako na lokaciji mHE Bukovicu 1 iznosi 224 l/s odnosno 122 l/s za Bukovicu 2 u svim uslovima eksploatacionog perioda mHE, što nas upućuje na zaključak da će rijeka koja u određenim djelovima ima širinu toka, prelive i tzv. virove biti pretvorena u mali potok bez živog svijeta. Ekološki minimum nije dobro isplaniran jer studijama nijesu planirani vodopoji i korišćenje vode za navodnjavanje obradivih parcela duž lokacije vodozahvata.

U dijelu koji se tiče uticaja na smanjenje broja vrsta navodi se kao neznatan uticaj, sa čime se ne slažemo i mislimo da će izgradnjom planiranih infrastrukturnih objekata na rijeci Bukovici doći do ozbiljnog narušavanja broja populacije pastrmke potočare koja je, kako studija navodi u Bukovici bila izuzetno brojna i s obzirom da je u svim rijekama u državi ugrožena, ovakva informacija za Bukovicu je pravi pozitivan primjer. Međutim, realizacijom projekta mHE ostaćemo i bez tog lijepog primjera.

Izgradnjom mHE se predviđa izgradnja vještačkih ribljih staza, ali one nikako ne mogu zamijeniti prirodni ambijent. Opravdana je opasnost gubitka ribljeg fonda uzvodno od vodozahvata, bez obzira na riblje staze, jer nema garancije da će riba pri malom protoku moći da migrira uzvodno radi mrijesta.

Navodi se da je u slučaju eventualne štete za riblji fond investitor obavezan izvršiti nadoknadu ribljeg fonda i da će budući koncesionar participirati u akcijama poribljavanja. No, ne navodi se kojom ribljom vrstom. Obrađivač i koncesionar moraju znati da se potočna pastrmka do sada u ovoj godini nije vještački mrijestila ni u jednom ribnjaku u Crnoj Gori, a unošenje neke druge vrste ribe u Bukovici bi bilo neprihvatljivo.

Govoreći o otpadu se navodi da je nastajanje svih vrsta otpada (industrijskog i komunalnog) izuzetno malo i negativan uticaj je ocijenjen kao neznatan, ali se ne navodi da i male količine industrijskog otpada mogu napraviti veliki problem za vodeni resurs. U konkretnom slučaju 1l mašinskog ulja zagađuje milion litara vode. Ni planirana ugradnja separatora ne garantuje da će se zadržati visoki kvalitet vode ove rijeke, a posledice zagađenja se mogu manifestovati i mnogo dalje od lokacija mHE.

Kao i u mnogo sličnih primjera do sada, ni ovdje nije došlo do adekvatnog uključivanja  javnosti. Iako je postojala potreba da se zainteresovana javnost uključi u konsulatcije od rane faze planiranja, do toga nije došlo. Javne rasprave su sprovedene u okviru ispunjavanja zakonskog minimuma bez korektnog obavještavanja lokalnog stanovništva i sprovođenja argumentovane razmjene stavova. 

Na osnovu navedenog i uvida u Lokalnu studiju lokacije i Stratešku procjenu ututicaja za ovaj projekat smatramo da na osnovu datih smjernica ne može biti ispoštovan princip maksimalnog očuvanja životne sredine tj. da će infrastrukturni radovi grubo narušiti prirodni ambijent i rijeku Bukovicu. Stoga, NVO Društvo mladih ekologa Nikšića predlaže da se odustane od projekta izgradnje mHE na rijeci Bukovici i pristupi njenoj planskoj eko-turističkoj valorizaciji i stavljanju pod formalnu zakonsku zaštitu, čime bi rijeka i okolina ostale dragulj prirode koji bi današnje generacije koristile na održiv način i kao takve predale budućim generacija.

Ovo saopštenje je pripremila NVO „Društvo mladih ekologa Nikšić“, koja realizuje projekat „Mreža za zaštitu životne sredine s ciljem održivog razvoja“ uz NVO „Sjeverna zemlja“  i NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore“, koji je podržan od strane CO SEED projekta, finansiranog  od strane Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i medije.