CO SEED grantovi

Tokom 2016. u okviru Grant programa CO-SEED je otvorio poziv za davanje predloga. Nakon konkurentnog i transparentnog procesa ocenjivanja svakom kandidatu na nacionalnom i međunarodnom nivou u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj, CO SEED je dodelio grantove Organizacijama civilnog društva (OCD) u svakoj od pet zemalja koje učestvuju u projektu.

Cilj poziva CO – SEED Grant programa jeste izgradnja kapaciteta, povećanje znanja i tehničke pozadine OCD kako bi se obezbedili što kvalitetniji komentari za javne konsultacije o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (SEA) i Proceni uticaja na životnu sredinu (EIA). Štaviše, cilj je da se ojačaju kapaciteti lobiranja OCD što će im omogućiti da konstruktivno učestvuju u javnim diskusijama koje se tiču EIA/SEA i da uopšteno doprinesu postizanju ciljeva projekta.

Pored izrade sopstvenih aktivnosti OCD dobitnice granta koristiće sredstva i da pokriju troškove koji se odnose na učešće u tehničkim obukama kao i na dva događaja poslovnog umrežavanja organizovanih u zemljama koje učestvuju u projektu. Dobitnici grantova se takođe podstiču da prate i dolaze na javne konsultacije za EIAs i SEAs (gde je to moguće). Ispod je kratka informacija o svakom dobitniku Co-SEED granta.

ALBANIJA

EDEN Centar

Naziv projekta: Društvo učestvuje u donošenju odluka!

Osnovni rezultati projekta :1) Zainteresovane strane razumeju i zainteresovane su za dokumenta o Proceni uticaja i Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (EIA/SEA) i povećano učešće na javnim raspravama; 2) Uključivanje organizacija civilnog društva u javne rasprave o Proceni uticaja i Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (EIA/SEA) i podnošenje pisanih komentara za najmanje jednu studiju slučaja u okviru  projektnog područja; 3) Poboljšanje koordinacije i saradnje između lokalnih organizacija civilnog društva je kreirano  sa ciljem da ojačaju svoje argumente tokom javnih rasprava; 4) Unapređene komunikacione prakse između lokalnih institucija i civilnog društva kako bi se obezbijedila odgovarajuća koordinacija javnih rasprava za Procenu uticaja i Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu (EIA/SEA).

Milieukontakt Albania

Naziv projekta:Učešce organizacija civilnog društva u svim fazama Procena uticaja na životnu sredinu (EIA)

Osnovni rezultati projekta: 1) Ojačana i institucionalizovana saradnja između organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i agencije za zaštitu životne sredine da bi se povećala efikasnost procesa Procene uticaja na  životnu sredinu (EIA) u odabranim ekološki osjetljivim projektima; 2) Izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu životne sredine da bi se uticalo na zakonodavstvo, Procene uticaja na životnu sredinu (EIA), i pripremanje doslednih  tehničkih izvještaja; 3) Jačanje mehanizama za učešće javnosti u procesima Procene uticaja na životnu sredinu (EIA);  4) Pružanje pravne i  političke preporuke za poboljšanje procesa Procene uticaja na životnu sredinu (EIA); i 5) Jačanje reginalnog lobiranja i umrežavanja  za  Procenu uticaja na životnu sredinu(EIA).

BOSNA I HERCEGOVINA

Centar za životnu sredinu

Naziv projekta: Odgovornost  i  relevantnost organizacija civilnog društva u konsultacijama za Procenu uticaja (EIA) i Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu (SEA)

Osnovni rezultati projekta: 1) Izgradnja kapaciteta za najmanje  deset organizacija civilnog društva za praćenje i komentarisanje Strateške procene (SEA) i Procene uticaja na životnu sredinu (EIA); 2) Razviti alatke  za javno učešće nevladinih organizacija u raspravama o Procenama uticaja (EIA) i Strateškim procenam uticaja na životnu sredinu (SEA); 3) Sprovesti javnu kampanju za poboljšanje procedura za Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu na entitetskom nivou; 4) Podizanje  svesti medija, javnosti, i vlade o važnosti učešća javnosti u donošenju odluka koje utiču na životnu sredinu.

LIR Evolution, Partnership for Healthy Life, and LAG Savus

Naziv projekta: Osnaživanje kapaciteta  organizacija civilnog društva za zastupanje i  lobiranje direktiva za Procenu uticaja (EIA) i Stratešku procenju uticaja na životnu sredinu (SEA)

Osnovni rezultati projekta: 1) Povećati aktivno angažovanje između organizacija civilnog društva i  medija sa Vladom tokom javnih konultacija za Procenu uticaja (EIA) i Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu (SEA);  2) Zastupati implementaciju postojećih propisa, kao i usvajanje novog zakonodavnog okvira u skladu sa propisima Evropske unije; 3) Podizanje svesti javnosti i uspostavljanje aktivnog dijaloga sa zainteresovanim stranama o procesima vezanim  za Procenu uticaja (EIA) i Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu (SEA); 4) Uporediti regulatorni okvir Bosne i Hercegovine za životnu sredinu sa propisima Evropske Unije u ruralnom razvoju, obnovljivim  izvorima energije i upravljanju otpadom.

CRNA GORA

NVO Sjeverna Zemlja, Društvo mladih ekologa Nikšić i Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore

Naziv projekta: Ekološko umrežavanje ka održivom razvoju.

Osnovni rezultati projekta: 1) Izgraditi kapacitete ekoloških NVOa kako bi se  zalagale za ekološki prihvatljive politike i 2) Unapređenje regulatornog okvira za Procenu i Stratešku procenu uticaja EIA / SEA. Očekuje se da će male organizacije usvojiti  veštine neophodne za efikasno učešće u EIA / SEA javnim konsultacijama i za povećanje medijske pažnje o srodnim pitanjima.

SRBIJA

Belgrade Open School

Naziv projekta: Snaga zajednice - Poboljšanje kapaciteta organizacija civilnog društva u zaštiti životne sredine i prirodnih resursa

Ovaj projekat bavi se problemom slabog kvaliteta procene uticaja na životnu sredinu i nedovoljnih kapaciteta zainteresovanih strana da učestvuju u donošenju odluka vezanih za životnu sredinu. Projekat prati i agendu evropskih integracija Srbije, kao glavni instrument promene i demokratske transformacije i podržava usvajanje standarda Evropske unije za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa.

Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR

Naziv projekta: Ka održivom razvoju kroz učešće u Strateškoj (SEA) i Proceni uticaja na životnu sredinu (EIA) u Srbiji. 

U Srbiji, organizacije civilnog društva, lokalne zajednice i naučna društva su naglasili značaj unapređenja  procedura za Procenu uticaja na životnu sredinu (EIA). U ovom trenutku procene uticaja na životnu sredinu deluju samo kao opravdanje za projekte koji su rezultat degradacije životne sredine i transformacija prirodnih resursa u privatne investicije. Da bi se rešio ovaj problem, projektom će se preduzeti mere za podizanje svijesti i promovisanje učešća javnosti (npr. brošure sa akcentom na prava javnosti) i organizovati  javne debate u slučaju kontroverznih projekata.

TURSKA

ÇMO – Chamber of Environmental Engineers

Naziv pojekta: “Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće(EIA)”

Osnovni rezultati projekta: 1) Učešće u najmanje dve javne rasprave iz različitih sektora i njihovo unapređenje kako bi postali efikasniji i efektniji; 2) Organizovanje radionice za Procenu uticaja na životnu sredinu (EIA) za pripremu novog nacrta zakonodavstva za procenu uticaja na životnu sredinu i javno zastupanje kako bi ovaj nacrt bio prihvaćen; 3) Priprema i objavljivanje vodiča za javne konsultacije; 4) Prisustvovanje javnom konsultativnom sastanku u nekoj od zemalja Evropske unije u kojoj se procesi procene uticaja na životnu sredinu pravilno sprovode.

DOÇEV - Nature and Environment Foundation

Naziv projekta: “Aktivno civilno društvo za održivi razvoj”

Osnovni rezultati projekta : 1) Učešće u dva javna konsultativna sastanka i priprema tri izvještaja koji sadrže podatke prikupljene sa sastanaka, javnih anketa i terenskih istraživanja; 2) Organizovanje konferencije na Pamukkale Univerzitetu za najmanje 50 studenata i predavača;  3) Organizovanje radionice u Denziliju i razmjena iskustava sa najmanje pet organizacija civilnog društva iz regiona.

Association for Protecting the Natural and Cultural Elements of the İda Mountains

Naziv projekta: “Podizanje kapaciteta za zastupanje organizacija na planini Ida”

Osnovni rezultati projekta: 1) Identifikovanje potreba lokalnih organizacija civilnog društva, pružajući im informacije o procesima Procene uticaja (EIA) i Strateške procene uticaja na životnu sredinu(SEA),  i nacionalnim i međunarodnim  metodama u sudskim sporovima; 2) Uspostavljanje platforme za komunikaciju  i koordinaciju između zainteresovanih strana; 3) Priprema izvještaja za zastupanje, organizovanje radionica, uspostavljanje mreže i priprema priručnika zasnovanog na Procesima procjene (EIA) i Strateške procene uticaja na životnu sredinu (SEA).

KARBİLDER: Karşıyaka Social Responsibility and Science Association

Naziv projekta:  “Razmena iskustava o Procenama uticaju na životnu sredinu (EIA)”

Osnovni rezultati projekta: 1) podizanje svesti javnosti i organizacija civilnog društva u severo-zapadnoj Anadoliji; 2) Ohrabriti učešće na javnim konsultativnim sastancima; 3) Lobiranje za primenu menahizama za stratešku procenu uticaja na životnu sredinu u problematičnim industrijskim regionima; 4) Umrežavanje sa drugim organizacijama u cilju jačeg uticaja civilnog društva na okruglim stolovima i javnim konsultativnim sastancima.

TEMA: The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and Protection of Natural Habitats.

Naziv projekta: “Sveobuhvatan pristup unapređenju procesa procjene uticaja na životnu sredinu (EIA)’’

Osnovni rezultati projekta: 1) Podizanje kapaciteta lokalnih organizacija u učešću u Procesima procene (EIA) i Strateške procene uticaja na životnu sredinu(SEA); 2) Uticaj na donosioce odluka kada je reč o životnoj sredini i javnom zdravlju; 3) Organizovanje seminara o lokalnim kampanjama i studijama slučaja; 4) Priprema mape puta za praćenje procesa Procene uticaja (EIA) i Strateške procene uticaja na životnu sredinu (SEA); 5) Zalaganje protiv tri odabrana projekta, organizovanje tri lokalne radionice; 6)Sudski spor protiv dve problematične odluke za Procenu uticaja na životnu sredinu(EIA); 7) Razmena preporuka sa ministarstvima životne sredine i zdravlja o zakonodavstvu i procedurama uglavnom u vezi sa zdravstvenim problemima.