PRIMJERI NAJBOLJE PRAKSE: Zaštita od poplava kroz plan „Mjesta za rijeke“, Holandija

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo predstaviti:

Efikasno učešće javnosti uključuje nekoliko sastanaka, strukturisanu razmjenu informacija i dijalog. 

Plan „Soba za rijeke“ imao je za cilj da definiše potrebne mjere za zaštitu Holandije od poplave rijeke Rajne. Plan je uključivao kombinaciju tradicionalnih pristupa (izgradnja novih i podizanje nivoa postojećih nasipa) i prirodnih mjera zadržavanja vode (produbljivanje rječnih korita, stvaranje ribnjaka, preseljenje nasipa). Urađena je SPU kako bi omogućila planerima i donosiocima odluka da pronađu najbolji mogući kompromis između bezbjednosti, zaštite životne sredine i troškova.

Efikasno učešće javnosti bilo je omogućeno i u ranoj fazi planiranja, a i kasnije. Prvi krug učešća bio je usmjeren na informacije koje mora sadržati SPU (npr. koje alternative treba ispitati i šta utiče na procjenu). Drugi krug učešća održan je nakon što su SPU i nacrt plana bili spremni, a bio je usmjeren na kvalitet SPU i predloge u nacrtu plana.

Svaki krug učešća organizovan je na sljedeći način:

  • na 15 lokacija uz rijeku organizovani su cjelodnevni sastanci koji su bili otvoreni za sve
  • prvi dio svakog sastanka bilo je tzv. „tržište informacija“, gdje su građani mogli postavljati pitanja, dobiti objašnjenja, podijeliti informacije, itd.
  • drugi dio sastanka bilo je formalno „ročište“, tokom kojeg je svako mogao dati formalne komentare, koji bi bili zabilježeni i na koje bi bio dat odgovor u SPU ili konačnoj odluci

 Osim toga, kontinuirano učešće održalo se tokom pripreme plana i SPU. Najpogođeniji vladini organi, agencije i nevladine organizacije  (npr. poljoprivreda, životna sredina) neprekidno su konsultovane kako bi se razvile alternative. Da bi to postigli, uspostavljene su dvije regionalne „upravljačke grupe“. Što je više moguće, dizajn i odabir mjera ublažavanja rađeni su zajedno.