CO - SEED program grantova

CO-SEED je 2016.održao otvoreni poziv za predloge projekata. Nakon konkurentnog i transparentnog procesa u kojem je svaki aplikant ocijenjen na nacionalnom i međunarodnom nivou sa kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Turske, CO-SEED je dodijelio grantove organizacijama u svakoj od pet zemalja koje učestvuju u projektu.

Cilj Co-SEED Grant Programa je izgradnja kapaciteta, povećanje znanja, i jačanje tehničke kompetentnosti organizacija civilnog društva (OCD) da iznose ispravne komentare na javnim konsultacijama za Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu (SEA) i Procjenu uticaja na životnu sredinu (EIA). Pored toga, cilj je da se ojačaju kapaciteti lobiranja organizacija civilnog društva, koji će im omogućiti da konstruktivno učestvuju u javnim raspravama koje se odnose na EIA i SEA i doprinese postizanju ciljeva projekta.

Pored izrade sopstvenih aktivnosti, korisnik OCD će prisustvovati dvijema tehničkim obukama i ići na dva Networking događaja. Korisnik OCD će formirati regionalnu mrežu, zajedno sa partnerima u projektu, i aktivno učestvovati na glavnim projektnim aktivnostima. Dobitnici se takođe podstiču da prate i pohađaju javne konsultacije EIA i SEA (gde je to moguće). Ispod se nalazi kratak opis o svakoj CO-SEED dobitnici granta, koje je država organizovala.

ALBANIJA

EDEN Centar

Naziv projekta: Društvo učestvuje u donošenju odluka!

Osnovni rezultati projekta :1) Zainteresovane strane razumiju i zainteresovane su za dokumenta o Procjeni uticaja i Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA/SEA) i učešće na javnim raspravama je povećano; 2) Uključivanje organizacija civilnog društva u javne rasprave o Procjeni uticaja i Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA/SEA) i podnošenje pisanih komentara za najmanje jednu studiju slučaja u okviru  projektnog područja; 3) Poboljšanje koordinacije i saradnje između lokalnih organizacija civilnog društva je kreirano  sa ciljem da ojačaju svoje argumente tokom javnih rasprava; 4) Unaprijeđene komunikacione prakse između lokalnih institucija i civilnog društva kako bi se obezbijedila odgovarajuća koordinacija javnih rasprava za Procjenu uticaja i Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu (EIA/SEA).

Milieukontakt Albania

Naziv projekta: Učešce organizacija civilnog društva u svim fazama Procjena uticaja na životnu sredinu (EIA)

Osnovni rezultati projekta: 1) Ojačana i institucionalizovana saradnja između organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i agencije za zaštitu životne sredine da bi se povećala efikasnost procesa Procjene uticaja na  životnu sredinu (EIA) u odabranim ekološki osjetljivim projektima; 2) Izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu životne sredine da bi se uticalo na zakonodavstvo, Procjene uticaja na životnu sredinu (EIA), i pripremanje doslednih  tehničkih izvještaja; 3) Jačanje mehanizama za učešće javnosti u procesima Procjene uticaja na životnu sredinu (EIA);  4) Pružanje pravne i  političke preporuke za poboljšanje procesa Procjene uticaja na životnu sredinu (EIA);  i  5) Jačanje regoinalnog lobiranja i umrežavanja  za  Procjenu uticaja na životnu sredinu(EIA).

BOSNA I HERCEGOVINA

Centar za životnu sredinu

Naziv projekta: Odgovornost  i  relevantnost organizacija civilnog društva u konsultacijama za Procjenu uticaja (EIA) i Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu (SEA)

Osnovni rezultati projekta: 1) Izgradnja kapaciteta za najmanje  deset organizacija civilnog društva za praćenje i komentarisanje Strateške procjene (SEA)  i Procjene uticaja na životnu sredinu (EIA); 2) Razviti alatke  za javno učešće nevladinih organizacija u raspravama o Procjenama uticaja (EIA) i Strateškim procjenam uticaja na životnu sredinu (SEA); 3) Sprovesti javnu kampanju za poboljšanje procedura za Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu na entitetskom nivou; 4) Podizanje  svijesti medija, javnosti, i vlade o važnosti učešća javnosti u donošenju odluka koje utiču na životnu sredinu.

LIR Evolution, Partnership for Healthy Life, and LAG Savus

Naziv projekta: Osnaživanje kapaciteta  organizacija civilnog društva za zastupanje i  lobiranje direktiva za Procjenu uticaja (EIA) i Stratešku procjenju uticaja na životnu sredinu (SEA)

Osnovni rezultati projekta: 1) Povećati aktivno angažovanje između organizacija civilnog društva i  medija sa Vladom tokom javnih konultacija za Procjenu uticaja (EIA) i Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu (SEA);  2) Zastupati implementaciju postojećih propisa, kao i usvajanje novog zakonodavnog okvira u skladu sa propisima Evropske unije; 3) Podizanje svijesti javnosti i uspostavljanje aktivnog dijaloga sa zainteresovanim stranama o procesima vezanim  za Procjenu uticaja (EIA) i Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu (SEA); 4) Uporediti regulatorni okvir Bosne i Hercegovine za životnu sredinu sa propisima Evropske Unije u ruralnom razvoju, obnovljivim  izvorima energije i upravljanju otpadom.

CRNA GORA

NVO Sjeverna Zemlja, Društvo mladih ekologa Nikšić i Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore

Naziv projekta: Ekološko umrežavanje ka održivom razvoju.

Osnovni rezultati projekta: 1) Izgraditi kapacitete ekoloških NVOa da se zalažu za ekološki prihvatljive politike i 2) Unapređenje regulatornog okvira za Procjenu i Stratešku procjenu uticaja EIA / SEA. Očekuje se da će male organizacije usvojiti  vještine neophodne za efikasno učešće u EIA / SEA javnim konsultacijama i za povećanje medijske pažnje o srodnim pitanjima.

SRBIJA

Belgrade Open School

Naziv projekta: Snaga zajednice - Poboljšanje kapaciteta organizacija civilnog društva u zaštiti životne sredine i prirodnih resursa

Ovaj projekat bavi se problemom slabog kvaliteta procjene uticaja na životnu sredinu i nedovoljnih kapaciteta zainteresovanih strana da učestvuju u donošenju odluka vezanih za životnu sredinu. Projekat prati i agendu evropskih integracija Srbije, kao glavni instrument promjene i demokratske transformacije i podržava usvajanje standarda Evropske unije za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa.

Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR

Naziv projekta: Ka održivijem razvoju kroz učešće u Strateškoj (SEA) i Procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA) u Srbiji 

U Srbiji, organizacije civilnog društva, lokalne zajednice i naučna društva su naglasili značaj unapređenja  procedura za Procjenu uticaja na životnu sredinu (EIA). U ovom trenutku procjene uticaja na životnu sredinu djeluju samo kao opravdanje za projekte koji su rezultat degradacije životne sredine i transformacija prirodnih resursa u privatne investicije.Da bi se riješio ovaj problem, projektom će se preduzeti mjere za podizanje svijesti i promovisanje učešća javnosti (npr. brošure sa akcentom na prava javnosti), i organizovati  javne debate u slučaju kontroverznih projekata.

TURSKA

ÇMO – Chamber of Environmental Engineers

Naziv pojekta: “Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće(EIA)”

Osnovni rezultati projekta: 1)Učešće u najmanje dvije javne rasprave iz različitih sektora i njihovo unapređenje kako bi postali efikasniji i efektniji ; 2)Organizovanje radionice za Procjenu uticaja na životnu sredinu (EIA) za pripremu novog nacrta zakonodavstva za procjenu uticaja na životnu sredinu i javno zastupanje kako bi ovaj nacrt bio prihvaćen; 3) Priprema i objavljivanje vodiča za javne konsultacije; 4) Prisustvovanje javnom konsultativnom sastanku u nekoj od zemalja Evropske unije u kojoj se procesi procjene uticaja na životnu sredinu pravilno sprovode. 

DOÇEV - Nature and Environment Foundation

Naziv projekta: “Aktivno civilno društvo za održivi razvoj”

Osnovni rezultati projekta : 1) Učešće u dva javna konsultativna sastanka i priprema tri izvještaja koji sadrže podatke prikupljene sa sastanaka, javnih anketa i terenskih istraživanja.; 2)Organizovanje konferencije na Pamukkale Univerzitetu za najmanje 50 studenata i predavača;  3) Organizovanje radionice u Denziliju i razmjena iskustava sa najmanje pet organizacija civilnog društva iz regiona.

Association for Protecting the Natural and Cultural Elements of the İda Mountains

Naziv projekta: “Podizanje kapaciteta za zastupanje organizacija na planini Ida” 

Osnovni rezultati projekta :1) Identifikovanje potreba lokalnih organizacija civilnog društva, pružajući im informacije o procesima Procjene uticaja (EIA) i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu(SEA),  i nacionalnim i međunarodnim  metodama u sudskim sporovima; 2) Uspostavljanje platforme za komunikaciju  i koordinaciju između zainteresovanih strana; 3) Priprema izvještaja za zastupanje, organizovanje radionica, uspostavljanje mreže i priprema priručnika zasnovanog na Procesima procjene (EIA) i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu(SEA). 

KARBİLDER: Karşıyaka Social Responsibility and Science Association

Naziv projekta: “Razmjena iskustava o Procjenama uticaju na životnu sredinu (EIA) 

Osnovni rezultati projekta: 1) podizanje svijesti javnosti i organizacija civilnog društva u sjevero-zapadnoj Anadoliji; 2) Ohrabriti učešće na javnim konsultativnim sastancima; 3) Lobiranje za primjenu menahizama za stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu u problematičnim industrijskim regionima; 4) Umrežavanje sa drugim organizacijama u cilju jačeg uticaja civilnog društva na okruglim stolovima i javnim konsultativnim sastancima.

TEMA: The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and Protection of Natural Habitats.

Naziv projekta: “Sveobuhvatan pristup unapređenju procesa procjene uticaja na životnu sredinu (EIA)’’

Osnovni rezultati projekta: 1) Podizanje kapaciteta lokalnih organizacija u učešću u Procesima procjene (EIA) i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu(SEA); 2)Uticaj na donosioce odluka kada je riječ o životnoj sredini i javnom zdravlju; 3)Organizovanje seminara o lokalnim kampanjama i studijama slučaja; 4)Priprema mape puta za praćenje procesa Procjene uticaja (EIA) i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SEA); 5)Zalaganje protiv tri odabrana projekta, organizovanje tri lokalne radionice; 6)Sudski spor protiv dvije problematične odluke za Procjenu uticaja na životnu sredinu(EIA); 7) Razmjena preporuka sa ministarstvima životne sredine i zdravlja o zakonodavstvu i procedurama; uglavnom u vezi sa zdravstvenim problemima.