Vizija

,,Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj'' (CO – SEED) i teži sljedećim dugoročnim ciljevima:

- Podizanje svijesti obuhvata podršku u komunikaciji za sve aktivnosti, kao i posvećen rad sa odabranim medijima. Ove aktivnosti će poboljšati razumijevanje šire javnosti o njihovim pravima i obavezama kao članova demokratskog društva, povećati svijest i razumijevanje o participativnom upravljanju i dati im primjere učešća u donošenju odluka koje će korisiti kao modele za buduće ponašanje, a sve ovo će dovesti do trajnih promjena u društvu.

- Aktivno učešće predstavlja praktičnu primjenu specifičnih EIA i SEA znanja za izgradnju kapaciteta koja su stekli članovi OCD-a. To će im pružiti priliku da doprinesu (i) svojim komentarima, posebno aktuelnim EIA/SEA javnim konsultacijama i (ii) cjelokupnom procesu odlučivanja razvojem sredstava za objektivnu i transparentnu evaluaciju dokumenata koji se tiču procjene. Uspješan završetak ovih aktivnosti će pokazati da OCD-a mogu biti konstruktivni parnerti u EIA/SEA u procesu donošenja odluka.

- Sve članove društva treba pravedno i ravnopravno uključiti u proces donošenja odluka u EIA i SEA ako se želi postići održivo korišćenje prirodnih resursa. Slaba tačka u primjeni participativnog upravljanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj potiče od (i) lošeg regulatornog okvira i nedostataka (ii) kapaciteta i znanja, (iii) iskustva i (iv) interesovanja javnosti da konstruktivno doprinese donošenju odluka. Ovo se ne može postići rješavanjem samo jednog problema već je potreban zajednički pristup koji rješava sva četiri problema istovremeno. Stoga, ovaj projekat je baziran na četiri stuba koja će zajedno iznijeti specificni cilj: (i) izgradnja kapaciteta, (ii) zakonodavna poboljšanja, (iii) aktivno učešće i (iv) podizanje nivoa svijesti. Projekat vode organizacije civilnog društva – i projektni partneri i članovi OCD-a  kao ''nosioci promjene'' koji će sprovoditi aktivnosti i inicirati promjene politike i svijesti, ali to takođe zavisi i od aktivnog učešća medija kao katalizatora u službi podizanja svijesti.