PRIMJERI NAJBOLJIH PRAKSI: Zaštita od poplava putem plana „Mjesta za rijeke“ , Holandija

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo prezentirati:

Efikasno učešće javnosti uključuje nekoliko sastanaka, analitičnu razmjenu informacija i dijalog.

Plan „Mjesta za rijeke“ imao je za cilj odrediti potrebne mjere za zaštitu Holandije od plavljenja rijeke Rajne. Plan je uključivao upotrebu kombinacije tradicionalnih pristupa (gradnja novih i dizanje postojećih nasipa) i mjera prirodnog zadržavanja vode (produbljivanje riječnih korita, gradnju retenzija, premještanje nasipa). Obavljena je SEA kako bi se izvođačima i donosiocima odluka omogućilo da pronađu najbolji mogući kompromis između sigurnosti, ekoloških dobrobiti i troškova.

Omogućeno je efikasno učešće javnosti tokom početne, ali i kasnije faze planiranja. Prvi krug učešća fokusirao se na informacije koje bi SEA trebala sadržavati (npr. koje alternative ispitati i koje utjecaje procijeniti). Drugi krug učešća održan je nakon što su SEA i nacrt plana bili spremni, a fokus je bio na kvaliteti SEA-e i prijedlozima nacrta plana.

Svaki krug učešća bio je organiziran na slijedeći način:

  • Na 15 lokacija uz rijeku organizirani su cjelodnevni sastanci otvoreni za javnost;

 

  • Prvi dio svakog sastanka bio je tzv. „informativni pult“ gdje su građani mogli postavljati pitanja, dobiti pojašnjenja, dijeliti informacije i sl.;

 

  • Drugi dio sastanka bilo je formalno „saslušavanje“ tokom kojeg su svi mogli dati komentar, biti snimljeni ili dobiti odgovor u SEA-i ili konačnoj odluci.

 

Usto, tokom plana i pripreme SEA-e održavalo se kontinuirano učešće. Vlade, agencije i NVO-i, koji su najviše pogođeni (npr. poljoprivreda, okolina) kontinuirano su konsultirani kako bi se iznašle alternative. Da bi se ovo ostvarilo, formirane su dvije „upravljačke grupe“. Koliko je bilo moguće, nacrt i odabir mjera ublažavanja su zajednički odrađeni.