Potpisan memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i NVO Green Home

Predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i NVO Green Home potpisali su Memorandum o saradnji za unaprjeđenje zakonodavnog okvira i implementacije istog u oblasti strateške procjene uticaja (SPU) i procjene uticaja na životnu sredinu (PU).

Potpisivanjem memoranduma želi se unaprijediti i jačati saradnja Agencije i NVO Green Home sa ciljem doprinošenja unapređenju zakonodavnog okvira i njegove implementacije kada su u pitanju procjene uticaja na životnu sredinu.

„Cijeneći činjenicu da u pogledu zaštite i unapređivanja životne sredine ključnu ulogu pored donosioca odluka ima i NVO sektor, smatram da jedan ovakav projekat predstavlja potvrdu dobre dosadašnje saradnje i korak više u razvijanju partnerstva između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i NVO „Green Home“ u narednom periodu. Saradnja sa NVO sektorom, kao važnim partnerom, predstavlja jaku polaznu osnovu u rješavanju postojećih problema u oblasti životne sredine koji svojim projektima i inicijativama doprinosi rješavanju ekoloških problema, podizanju svijesti i informisanosti javnosti, te posebno u procesima odlučivanja. Imajući u vidu važnost mehanizama strateške procjene uticaja planova i procjene uticaja projekata na životnu sredinu, smatram da je zajedničko djelovanje u daljem unaprijeđenju implementacije zakonodavnog okivira iz ove dvije oblasti, od izuzetne važnosti. Zahvaljujući između ostalog i dosadašnjoj zajedničkoj saradnji, u ovom trenutku se može konstatovati da je napravljen veliki napredak u podizanju kvaliteta samog postupka, kao i dokumenata Izvještaja o SPU i Elaborata procjene uticaja. S obzirom da se u praksi i dalje susrećemo sa primjerima koji pokazuju  da na pojedinim nivoima još uvijek postoje nedostaci, jasno je da je neophodno dalje angažovanje svih aktera uključenih u sprovođenje ovih postupaka. Kako adekvatna primjena i koišćenje ova dva izuzetno važna mehanizma zavisi od velikog boja faktora i činioca, potpisivanjem ovakvog jednog memoranduma izražavamo spremnost da kroz zajedničku saradnju doprinesemo unaprjeđenju implementacije ova dva Zakona, a samim tim i njihovih osnovnih ciljeva.“ –izjavio je Nikola Medinica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

„Od 2008. godine kada su stupili na snagu zakoni o procjeni uticaja na životnu sredinu (PU) i strateškoj procjeni (SPU), u Crnoj Gori je pripremljen i odobren veliki broj razvojnih planova, programa i projekata koji imaju ili će imati značajne uticaje na životnu sredinu. Na osnovu dosadašnjih iskustava postavlja se pitanje da li se procjene uticaja kao važni  instrumenti zaštite životne sredine u potpunosti primjenjuju u skladu sa zakonskim aktima. Stiče se utisak da je podrška zaštiti životne sredine više deklarativne prirode nego što postoji stvarna spremnost da se dosljedno sprovedu napredna zakonska rješenja i strategije koje se često donose u procesu usklađivanja domaćih sa EU politikama i međunarodnim standardima. U duhu direktiva EU, djelotvorno učešće javnosti treba da omogući pojedincima i organizacijama da iznesu mišljenja i razloge za zabrinutost, a donosiocima odluka da uzmu u obzir ono što može biti od značaja za samu odluku. Na ovaj način se povećava odgovornost i transparentnost u procesu donošenja odluka, a istovremeno se doprinosi podizanju svijesti o pitanjima životne sredine i podršci za donesene odluke. Poredeći ovaj pristup direktiva EU i praksu kod crnogorskih procjena uticaja može se reći da je u ovom dijelu postupka postignut najmanji napredak i da su procesi obavještavanja, učešća i konsultovanja javnosti u procjenama uticaja i dalje daleko od ovakvog ishoda. U zaključku se može reći da različiti akteri imaju različite poglede, nivo razumjevanja i očekivanja vezano za primjenu procedura procjena uticaja, pa je u cilju podizanja nivoa transparentosti, uključivanja javnosti i razvijanja povjeranja potrebno uložiti dodatne napore, prvenstveno kroz adekvatnu razmjenu informacija i razvoj kapaciteta.  Vjerujemo da će se realizovanjem aktivnosti koje su definisane potpisanim Memorandum unaprijediti stanje u ovoj oblasti“ – izjavila je Nataša Kovačević, izvršna dirketorica NVO Green Home

 

Memorandum je potpisan u okviru projekta „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno – ekonomski razvoj CO – SEED“ koji je podržan od strane EU. Cilj projekta je doprinošenje održivom upravljanju prirodnim resursima kroz unapređenje zakonodavnog okvira koji reguliše oblast SPU i PU i obezbjeđivanje da proces donošenja odluka u oblasti procjena uticaja na životnu sredinu bude participativniji i transparentniji.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

NVO Green Home